ISO-standarder - Usability Partners (2023)

Table of Contents
Standarder i användbarhet och användarorienterad design 1. Standarder som hanterar produktanvändningskaraktäristika ISO 9241-11 (1998) Riktlinjer för användbarhet 2. Standarder som hanterar produktens gränssnittsattribut ISO/IEC 9126-1 (2001) Software Engineering - Product quality - Part 1: Quality model ISO 9241-1 (1997) Ergonomiska krav för kontorsarbete med bildskärmsterminaler - Allmän introduktion ISO 9241-2 (1992) - Vägledning i arbetsuppgiftskrav ISO 9241-3 (1993) - Krav på bildskärmar ISO 9241-4 (1998) - Krav på tangentbord ISO 9241-5 (1998) - Krav på arbetsplatsutformning och arbetsställningar ISO 9241-6 (1999) - Krav på den fysiska miljön ISO 9241-7 (1998) - Krav på bildskärmar med avseende på reflexer ISO 9241-8 (1997) - Krav på färger vid bildskärmar ISO 9241-9 (2000) - Krav på inmatningsdon förutom tangentbord ISO 9241-110 (2006) Dialogprinciper [tidigare ISO 9241-10 (1996)] ISO 9241-12 (1998) - Presentation av information ISO 9241-13 (1998) - Användarvägledning ISO 9241-14 (1997) - Menydialoger ISO 9241-15 (1998) - Kommandospråksdialoger ISO 9241-16 (1999) - Direkthanterande dialoger ISO 9241-17 (1998) - Dialoger för formulärhantering ISO 9241-151 (2008) Vägledning för webbgränssnitt ISO 9241-171 (2008) Programvarans tillgänglighet - Vägledning Andra relevanta standarder är: 3. Standarder som hanterar produktutvecklingsprocessen ISO 9241-210 (2010) Användarcentrerad utveckling för interaktiva system [tidigare ISO 13407 (1999)] Förstå och specificera användningssammanhanget Specificera användarnas krav Producera designlösningar Utvärdera design gentemot ställda krav ISO TR 18529 (2000) Ergonomics of human-system interaction - Human-centred lifecycle process descriptions FAQs Videos

Standarder i användbarhet och användarorienterad design

Detta dokument beskriver de viktigaste internationella standarderna i användbarhetsområdet och användarorienterad design. De huvudsakliga standarderna inom området är de som skapas av ISO (Internationella Standardiserings Organisationen), till vilka nationella standardiseringsorganisationer ger input. De flesta görs även till Europeiska standarder. Kopior kan erhållas från både ISO och från nationella standardiseringsorganisationer (i Sverige heter de exempelvis SIS).

Utöver standarder så finns det även ett stort antal riktlinjer som har publicerats av individer och organisationer runt om i världen. I samband med att man vill designa en speciell typ av produkt (till exempel en mjukvaruprodukt), kan det vara värt att studera riktlinjer som är specifika för den typen av produkt som man vill skapa (exempelvis gränssnittsdesignriktlinjer för Microsoft Windows, eller Apple). Det finns också rekommendationer som handlar om tillgänglighet av olika typer av produkter och system för användare med funktionsnedsättningar.

Användbarhets- och användarorienteringsstandarder kan delas upp i tre huvudsakliga kategorier:

 1. Produktens användningskaraktäristika (hur bra användare fullgör uppgifter med produkten, samt hur nöjda de är med det)
 2. Produktens gränssnittsattribut (design av gränssnittet och interaktion)
 3. Utvecklingsprocess (aktiviteter som utförs under produktutveckling)

Vissa standarder, exempelvis de som relaterar till mjukvara i ISO9241, definierar ett fåtal obligatoriska krav men definierar istället riktlinjer och villkorskrav. När dessa standarder används är det speciellt viktigt att ha en bra förståelse för produktens sammanhang, användarnas karaktäristika, uppgifter och krav.

1. Standarder som hanterar produktanvändningskaraktäristika

ISO 9241-11 (1998) Riktlinjer för användbarhet

En central standard inom användbarhet som förklarar hur man ska identifiera den information som är nödvändig att ta hänsyn till vid specifikation eller utvärdering av användbarhet. Detta görs i termer av mätetal för användarens prestation och tillfredsställelse. Riktlinjer framställs som beskrivning av sammanhanget för produkten (hårdvara, mjukvara eller tjänst) och lämpliga mätetal för användbarhet. Standarden inkluderar en förklaring för hur användbarhet hos en produkt kan specificeras och utvärderas som en del av ett kvalitetssystem (exempelvis ett som är anpassad till ISO 9001).

ISO 9241-11 definierar användbarhet som:

"Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang."

Andra relevanta standarder är:

(Video) CISQ Webcast: Automating Software Quality Measurement with Standards

 • ISO/IEC 25010 (2011) Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality model

2. Standarder som hanterar produktens gränssnittsattribut

Dessa standarder hanterar karaktäristika hos produkten och kan användas för att specificera och utvärdera detaljer i gränssnittet hos produkten samt hur det fungerar. Det som är viktigt att notera är att standarderna måste översättas och tillämpas baserat på sammanhanget hos den specifika produkten i fråga.

ISO/IEC 9126-1 (2001) Software Engineering - Product quality - Part 1: Quality model

Denna standard specificerar en tvådelad modell för mjukvaruproduktkvalitet.

 • a) intern kvalitet uppdelad på sex karaktäristika: funktionalitet, reliabilitet, effektivitet, användbarhet, underhållbarhet och portabilitet. Extern kvalitet är manifesterad vid mjukvaruanvändning som del av ett datorsystem och är resultatet av interna mjukvaruattribut.
 • b) 'quality-in-use' karaktäristika: ändamålsenlighet, produktivitet, säkerhet och tillfredsställelse. 'Quality-in-use' är den kombinerade effekten för användaren av de sex mjukvaruattributen

I del 2 och 3 av ISO9126 hanterar den första den externa och den andra interna kvalitetsmätetal. Del 4 hanterar mätning av 'quality-in-use'.

ISO 9241-1 (1997) Ergonomiska krav för kontorsarbete med bildskärmsterminaler - Allmän introduktion

Denna del introducerar fler-delsstandarden ISO9241, som avser ergonomiska krav för användning av VDT:er (Visual Display Terminals) för kontorsrelaterade uppgifter, samt förklarar några av de underliggande principerna. Den ger viss ledning till hur standarden ska användas och beskriver hur överenstämmelse med delar av ISO 9241 bör rapporteras.

ISO 9241-2 (1992) - Vägledning i arbetsuppgiftskrav

Denna del hanterar designen av uppgifter och arbeten som innebär arbete med VDT:er. Den ger ledning till hur uppgiftskrav kan identifieras och specificeras med individuella organisationer och hur uppgiftskrav kan inlemmas i systemdesignen och implementationsprocessen.

ISO 9241-3 (1993) - Krav på bildskärmar

Notering: Kommande standarder i ISO 9241-300 serien kommer att ersätta denna del.

Denna del specificerar ergonomiska krav för bildskärmar och säkerställer att användare kan läsa komfortabelt, säkert och effektivt när de gör kontorsrelaterade uppgifter. Trots att den är specifikt anpassad till skärmar som används på kontor, kan standarden lämpligtvis användas för de flesta tillämpningar som kräver bildskärmar för användning i en kontorsliknande omgivning.

ISO 9241-4 (1998) - Krav på tangentbord

Notering: Kommande standarder i ISO 9241-400 serien kommer att ersätta denna del.

Denna del specificerar de ergonomiska karaktäristika hos alfanumeriska tangentbord vilka kan användas komfortabelt, säkert och effektivt för att utföra kontorsrelaterade uppgifter. Tangentbordsutseende hanteras separat i olika delar av ISO/IEC 1995:1994 Information Processing - Keyboard Layouts for Text and Office systems.

(Video) Usability Testing II - ISO 9241-210

ISO 9241-5 (1998) - Krav på arbetsplatsutformning och arbetsställningar

Ergonomiska krav på en bildskärmsarbetsplats som tillåter användaren att inta bekväma och effektiva arbetsställningar.

ISO 9241-6 (1999) - Krav på den fysiska miljön

Ergonomiska krav på arbetsmiljön där bildskärmar ingår, så att inte belysning, buller eller klimatfaktorer utgör en källa till belastning, och för att stödja effektivt arbete.

ISO 9241-7 (1998) - Krav på bildskärmar med avseende på reflexer

Notering: Kommande standarder i ISO 9241-300 serien kommer att ersätta denna del.

Ergonomiska krav och detaljer för metoder att mäta reflexer från bildskärmsytan på bildskärmar med eller utan antireflexbehandling.

ISO 9241-8 (1997) - Krav på färger vid bildskärmar

Notering: Kommande standarder i ISO 9241-300 serien kommer att ersätta denna del.

Ergonomiska krav för flerfärgsskärmar, vilka kompletterar de monokroma kraven i ISO 9241-3.

ISO 9241-9 (2000) - Krav på inmatningsdon förutom tangentbord

Notering: Kommande standarder i ISO 9241-400 serien kommer att ersätta denna del.

Ergonomiska krav för inmatningsdon som ej är tangentbordsbaserade men kan användas tillsammans med en bildskärmsterminal. Standarden innehåller också ett förslag på användarbaserat test som en alternativ väg att uppfylla standarden. Standarden omfattar sådana enheter som mus, rullboll och andra 'pekande' enheter, men ej röstinmatning.

ISO 9241-110 (2006) Dialogprinciper [tidigare ISO 9241-10 (1996)]

Innehåller generella ergonomiska principer som kan användas vid design av dialoger mellan människor och informationssystem: lämplig för uppgiften, stödjer inlärning, stödjer individualisering, överensstämmer med användarens förväntningar, ger användaren kontroll, självinstruerande och feltolerant.

(Video) Is ISO Certification The Key To Multinational Partners? // Anyline, Anytime

ISO 9241-12 (1998) - Presentation av information

Principer och rekommendationer för hur man presenterar och redovisar information på bildskärmsterminaler. Ger vägledning i olika sätt att redovisa komplex information med hjälp av alfanumeriska och grafiska / symboliska koder samt skärmlayout och användning av fönster.

ISO 9241-13 (1998) - Användarvägledning

Rekommendationer för utformning och utvärdering av attribut eller hjälpmedel för att vägleda användarna inom gränssnittet, inkluderande prompter (korta meddelanden / sufflörtext), återkoppling, status, hjälpfunktioner och felhantering.

ISO 9241-14 (1997) - Menydialoger

Ergonomisk utformning av menyer i människa-datordialoger. Rekommendationerna inkluderar menystruktur, navigering, valmöjlighet och utförande samt menypresentation (genom olika tekniker inklusive fönsterhantering, paneler, knappar, fält etc.).

ISO 9241-15 (1998) - Kommandospråksdialoger

Ergonomisk utformning av kommandospråk i människa-datordialoger. Rekommendationerna inkluderar kommandospråksstruktur och syntax, kommandoframställningar, inmatnings- och utmatningsöverväganden, återkoppling och hjälp.

ISO 9241-16 (1999) - Direkthanterande dialoger

Ergonomisk utformning av direkthanterande dialoger. Rekommendationerna inkluderar hanterandet av objekt, utformning av metaforer, objekt och attribut. Denna del täcker de aspekter på "grafiska användargränssnitt" som är direkthanterade och som inte täcks av andra delar av ISO 9241.

ISO 9241-17 (1998) - Dialoger för formulärhantering

Ergonomisk utformning av dialoger för formulärhantering. Rekommendationerna inkluderar formulärstruktur, inmatnings- och utmatningsöverväganden samt formulärnavigation.

ISO 9241-151 (2008) Vägledning för webbgränssnitt

Ger ett flertal specifika principer för utformning av webbsidors gränssnitt. Dessa är uppdelade i: övergripande designbeslut och strategier, utformning av innehåll, navigation och presentation av innehåll.

ISO 9241-171 (2008) Programvarans tillgänglighet - Vägledning

Ger vägledning för hur man kan uppnå tillgänglighet i programvarors gränssnitt på jobbet, i hemmet, i undervisningen och på offentliga platser. Den inkluderar användare med olika grader av fysiska, sensoriska och kognitiva förmågor, men även äldre och användare med tillfälliga handikapp.

Ergonomisk utformning av dialoger för formulärhantering. Rekommendationerna inkluderar formulärstruktur, inmatnings- och utmatningsöverväganden samt formulärnavigation.

(Video) What your quality management system needs for ISO and FDA regulation

Andra relevanta standarder är:

 • ISO 6385 Ergonomic principles in the design of work systems
 • ISO 11064 Ergonomic design of control centres
 • ISO 13406 Flat panel display ergonomic requirements
 • ISO TS 16071 Guidance on accessibility of human-computer interfaces
 • ISO 14915 Multimedia user interface design - Software ergonomic requirements
 • ISO 20282 Ease of operation of everyday products
 • ISO/IEC 10741-1 Dialogue interaction - Cursor control for text editing
 • ISO/IEC 11581 Icon symbols and functions
 • ISO/IEC 15910 Software user documentation process
 • ISO/IEC 25062 Common Industry Format (CIF) for usability test reports
 • ISO/IEC 62366 Application of usability engineering to medical devices

3. Standarder som hanterar produktutvecklingsprocessen

ISO 9241-210 (2010) Användarcentrerad utveckling för interaktiva system [tidigare ISO 13407 (1999)]

Denna standard tillhandahåller riktlinjer för användarorienterade aktiviteter genom utvecklingslivscykeln av interaktiva datorbaserade system. Det är ett verktyg för dem som leder designprocesser och tillhandahåller riktlinjer för informationskällor och standarder som är relevanta för en användarorienterad ansats.

Den beskriver användarorienterad design som en multidisciplinär aktivitet, som innehåller ergonomiska kunskaper och tekniker med målsättningen att förbättra ändamålsenlighet och effektivitet, förbättra arbetsförhållanden och förhindra allvarliga effekter av användning på mänsklig hälsa, säkerhet och prestation.

Det finns fyra viktiga användarcentrerade designaktiviteter som ska planeras och äga rum för att införliva användbarhetskrav i utvecklingsprocessen. Dessa är:

 • att förstå och specificera användningssammanhanget
 • att specificera användarnas krav
 • att ta fram designlösningar som möter användarnas krav
 • att utvärdera designlösningar mot krav

Aktiviteterna genomförs på iterativ basis, där cykeln repeteras tills de specifika användbarhetsmålen har uppnåtts. Det ska finnas en plan som identifierar dels hur dessa aktiviteter kan integreras med andra utvecklingsaktiviteter, dels vilka personer som är ansvariga för dem.

ISO-standarder - Usability Partners (1)

Förstå och specificera användningssammanhanget

Detta ska rikta uppmärksamhet på följande viktiga aspekter:

 • De tilltänkta användarnas karaktäristika
 • De arbetsuppgifter som användare kommer att utföra
 • Den tekniska och organisatoriska miljö där användare ska använda systemet

Specificera användarnas krav

Här ser man till de krav som användare och organisationen ställer i relation till sammanhangsbeskrivningen (1) och det bör:

 • Identifiera hela skalan av relevanta användare och andra som berörs av designen
 • Sätt upp en tydlig redogörelse för målen med användarcentrerad design
 • Upprätta en passande prioritering för de olika kraven
 • Sätt upp mätbara mål mot vilka den framväxande designen ska testas
 • Få bekräftelse av användare eller av de som representerar deras intressen
 • Inkludera lagstadgade eller rekommenderade krav
 • Dokumentera hela förloppet

Producera designlösningar

Detta består av följande:

 • Utveckla huvuddragen i designförslag med multidisciplinära input
 • Konkretisera designlösningen genom användning av simuleringar, modeller, osv.
 • Visa lösningen för användare och låt dem utföra arbetsuppgifter med prototypen
 • Iterera processen tills designmålen är uppfyllda.

Utvärdera design gentemot ställda krav

Detta är ett viktigt steg som fastställer om användarnas och organisationens krav har uppnåtts och ger feedback som kan användas för att förbättra designen. Det finns ett antal olika utvärderingsmetoder, varierande i formalitet, stränghet och graden av användarinblandning - den lämpligaste metoden är avhängig av den utvecklade produkten, ekonomin och de tidsmässiga begränsningarna.

(Video) Apr 14, 2020 - OASIS and CMRI Customer Partnership Group

ISO TR 18529 (2000) Ergonomics of human-system interaction - Human-centred lifecycle process descriptions

Denna 'Technical Report' innehåller en strukturerad och formaliserad definition av de användarorienterade processerna som beskrivs i ISO 13407.

 • HCD.1 Ensure HCD content in system strategy
 • HCD.2 Plan and manage the HCD process
 • HCD.3 Specify the user and organisational requirements
 • HCD.4 Understand and specify the context of use
 • HCD.5 Produce design solutions
 • HCD.6 Evaluate designs against requirements
 • HCD.7 Introduce and operate the system

'Usability Maturity Model' (Användbarhetsmognadsmodellen) i ISO TR 18529 kan användas i samråd med ISO 15504 mjukvaruutvärdering, för att utvärdera förmågan hos organisationer att utföra användarorienterad design (HCD) genom att ranka varje HCD process på skalan: ofullständig, utförd, hanterad, etablerad förutsägbar eller optimerande.

FAQs

What are the three main measures of usability as stated in ISO 9241? ›

The term usability has been in general use for close to a century but wasn't officially codified into a standard until the late 1990s. The original definition of usability was embodied in ISO 9241 Part 11 as a combination of effectiveness, efficiency, and satisfaction.

What is the ISO usability standard 9241? ›

The effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users achieve specified goals in particular environments.

What three attributes of an interface does ISO include in their definition of usability? ›

This should address the following important aspects: the characteristics of the intended users. the tasks the users will perform. the environment in which users will use the system.

What are usability standards? ›

These standards define the content of the context of use, user needs, user requirements , user interaction specification, user interface specification, user report format, and field data report.

What are the four 4 principles of usability testing? ›

1) Determine whether testers can complete tasks successfully and independently. 2) Assess their performance and mental state as they try to complete tasks, to see how well your design works. 3) See how much users enjoy using it. 4) Identify problems and their severity.

How many participants in a usability test are enough Dumas? ›

A common advice means that five participants are enough to include in such tests. This advice is based on research mainly from testing computer-based interfaces on users.

What are the components of usability according to ISO standard 9241-11? ›

ISO 9241-11

There are three components in the framework: System Effectiveness to examine the users' ability to complete the given tasks, System Efficiency to examine the required user resources to complete the tasks, and System Satisfaction to record the users' opinions and feedback.

What is the ISO 41001 standard? ›

The ISO 41001 standard was designed to help organisations implement the highest standards of facilities management to reduce costs and boost efficiency. ISO 41001 focuses on several areas, including: Procurement. Operations.

What does the ISO standard 27037 State? ›

ISO/IEC 27037:2012 provides guidelines for specific activities in the handling of digital evidence, which are identification, collection, acquisition and preservation of potential digital evidence that can be of evidential value.

What are the 5 components of usability? ›

While the ISO definition has three aspects, Nielsen divides usability into five elements, so-called attributes, which can be measured and used to specify usability objectives. They are learnability, efficiency, memorability, errors and satisfaction.

What are the five 5 goals of usability? ›

An understanding of the five characteristics of usability – effective, efficient, engaging, error tolerant, easy to learn – helps guide the user-centered design tasks to the goal of usable products.

What are the five 5 things to consider when designing the user interface? ›

Once you know about your user, make sure to consider the following when designing your interface:
 • Keep the interface simple. ...
 • Create consistency and use common UI elements. ...
 • Be purposeful in page layout. ...
 • Strategically use color and texture. ...
 • Use typography to create hierarchy and clarity.

What are the 3 types of standards *? ›

Standards can also be classified according to their degree of formality, depending on who initiates the standardisation process.
 • Formal standards. ...
 • Informal standards. ...
 • Proprietary standards.

What are the basics of ISO standards? ›

ISO standards are internationally agreed by experts. Think of them as a formula that describes the best way of doing something. It could be about making a product, managing a process, delivering a service or supplying materials – standards cover a huge range of activities.

What are common ISO standards? ›

The most popular certificates are ISO 9001 (quality management), ISO 14001 (environmental management), ISO 45001 (occupational health and safety), ISO/IEC 27001 (information security), ISO 22000 (food safety), and ISO 13485 (medical device quality management).

What is the usability Rule of 7? ›

The 7th of the 10 usability heuristics says that we should prioritize flexibility and efficiency of use through the use of shortcuts and accelerators — unseen by the novice user — which speed up the interaction for expert users. This approach allows a system to cater to both inexperienced and experienced users.

What are the three 3 purposes of usability testing? ›

We then distinguish between the three primary goals of usability testing: discovering problems, comparing against benchmarks, and comparing against other interfaces.

What are the 5 basic principles of testing? ›

The seven principles of testing
 • Testing shows the presence of defects, not their absence. ...
 • Exhaustive testing is impossible. ...
 • Early testing saves time and money. ...
 • Defects cluster together. ...
 • Beware of the pesticide paradox. ...
 • Testing is context dependent. ...
 • Absence-of-errors is a fallacy.

What is a good sample size for usability testing? ›

Even though a significant number of models have been proposed to estimate sample size in usability testing, there is still not consensus on the optimal size. Several studies claim that 3 to 5 users suffice to uncover 80% of problems in a software interface.

Why are there 5 users for usability testing? ›

What's so magical about the number 5? Given that the probability of a user encountering an error during testing is 31%, according to Jeff Sauro of MeasuringU, testing just 5 users would turn up 85% of the problems in an interface.

How many test users are enough to discover all problems? ›

Nielsen's work suggests that 15 users will reveal all the known usability problems in a design, but recommends a more effective spend of three iterative tests with 5 users. Perfetti & Landesman (2001) suggest that more than 8 testers are needed to detect all usability issues.

How do you calculate usability requirements? ›

Typically, usability is measured relative to users' performance on a given set of test tasks.
...
How to Measure
 1. success rate (whether users can perform the task at all),
 2. the time a task requires,
 3. the error rate, and.
 4. users' subjective satisfaction.
Jan 20, 2001

How is usability satisfaction measured? ›

Test-level satisfaction. If task-level satisfaction is measured directly after each task is completed (successfully or not), then test-level satisfaction is a formalized questionnaire given at the end of the session. It measures users' overall impression of the usability and experience.

What are the core elements of usability testing? ›

There are many different types of usability testing, but the core elements in most usability tests are the facilitator, the tasks, and the participant. A usability-testing session involves a participant and a facilitator who gives tasks to the participant and observes the participant's behavior.

What is ISO 41012? ›

ISO 41012 provides guidance on: types of agreements; development, structure and contents of agreements; clarification of definitions, where appropriate.

Why is ISO 41001 important? ›

Benefits of Becoming ISO 41001 Certified

Improved safety, health, and well-being for workers. Improved productivity. Increased efficiency and effectiveness. Improved communication, particularly when it comes to FM requirements and methodologies.

What is ISO 41001 2015? ›

ISO 41001: Facility Management Systems (FMS)

It is designed to help procurement and facilities teams by providing a benchmark to measure the competency and efficiencies of facilities management systems including the consistency and capability of the services used.

What is ISO 27041? ›

“ISO/IEC 27041:2015 provides guidance on mechanisms for ensuring that methods and processes used in the investigation of information security incidents are "fit for purpose". ...”

What is ISO 27043? ›

“ISO/IEC 27043:2015 provides guidelines based on idealized models for common incident investigation processes across various incident investigation scenarios involving digital evidence. ...”

What are the ISO 9000 and 14000 standards used for? ›

ISO 9000 is concerned with quality management and meeting customer quality requirements, achieving control of processes, and encouraging continuous improvement while ISO 14000 is concerned with environmental management. Both standards outline a solid, traditional management approach.

What are the four 4 elements of user interface? ›

User interface elements usually fall into one of the following four categories:
 • Input Controls.
 • Navigation Components.
 • Informational Components.
 • Containers.
Mar 29, 2022

What are the usability metrics? ›

Usability metrics are a system of measurement of the effectiveness, efficiency, and satisfaction of users working with a product. To put it simply, such metrics are used to measure how easy and effective the product is for users.

How many usability principles are there? ›

The 5 principles of web usability. Web usability can be broken into five key principles: availability, clarity, recognition, credibility and relevance.

What are 5 E's used in usability engineering? ›

In Usability Engineering, Jakob Nielsen suggests five qualities of a usable product: learnability, efficiency, memorability, errors (low rate, easy to recover), and satisfaction [3]. At first, using words that all started with “E” was just a word game.

What are some usability tips? ›

Here are seven essential tips that you can take to improve usability on your website:
 • Reduce page loading times. ...
 • Maintain consistency across your site. ...
 • Make your site responsive. ...
 • Use a familiar navigation layout. ...
 • Use headings and subheadings with your content. ...
 • Highlight your key features. ...
 • Use images – but don't overdo it.
Nov 16, 2016

What are the important parts components of usability? ›

According to Jakob Nielsen – the man often called “the king of usability” – the main components of usability are: learnability, efficiency, memorability, handling errors, and satisfaction.

What are the 3 Golden Rules of UI design? ›

The UI design principals are:

Make it comfortable to interact with a product. Reduce cognitive load. Make user interfaces consistent.

What are the golden rules of user interface? ›

Applying the 8 Golden Rules of User-Interface Design
 • Strive for Consistency. ...
 • Seek Universal Usability. ...
 • Offer Informative Feedback. ...
 • Design Dialogue to Yield Closure. ...
 • Prevent Errors. ...
 • Permit Easy Reversal of Actions. ...
 • Keep the User in Control. ...
 • Reduce Short-term Memory Load.
Oct 17, 2022

What is the golden rule when designing a user interface? ›

A good interface should be designed to avoid errors as much as possible. However, if something goes wrong, your system should make it easy for users to understand and resolve the problem. Simple ways to deal with errors include displaying clear error notifications and descriptive hints to resolve the problem.

What are the three main types of usability evaluation? ›

There are three categories of usability evaluation methods, namely inspection, testing, and inquiry [4] . This research used both of testing and inquiry for observing the users and their response to get the improvement recommendations. ...

What are the three components including its description in the frameworks of ISO 9241 11? ›

ISO 9241-11

There are three components in the framework: System Effectiveness to examine the users' ability to complete the given tasks, System Efficiency to examine the required user resources to complete the tasks, and System Satisfaction to record the users' opinions and feedback.

What are the three main principles of usability testing? ›

Three basic principles underlie usability testing:
 • Usability testing permeates product development. ...
 • Usability testing involves studying real users as they use the product. ...
 • Usability testing involves setting measurable goals and determining whether the product meets them.

What are the 5 elements of usability evaluation? ›

While the ISO definition has three aspects, Nielsen divides usability into five elements, so-called attributes, which can be measured and used to specify usability objectives. They are learnability, efficiency, memorability, errors and satisfaction.

What should you never do during usability testing? ›

Ten most common mistakes in usability testing
 1. Recruiting unsuitable participants. ...
 2. Not testing early and often during the project lifecycle. ...
 3. Following too rigid a test plan. ...
 4. Not rehearsing your setup. ...
 5. Using a one-way mirror. ...
 6. Not meeting participants in reception. ...
 7. Asking leading questions. ...
 8. Interrupting the participant.
Jun 3, 2014

How many users do you need for usability testing? ›

Summary: Elaborate usability tests are a waste of resources. The best results come from testing no more than 5 users and running as many small tests as you can afford.

What are the core elements of most usability tests? ›

There are many different types of usability testing, but the core elements in most usability tests are the facilitator, the tasks, and the participant. A usability-testing session involves a participant and a facilitator who gives tasks to the participant and observes the participant's behavior.

What are the 4 key principles in standard development according to ISO? ›

Key principles in ISO standard development
 • Respond to a need in the market. ISO does not decide when to develop a new standard, but responds to a request from industry or other stakeholders such as consumer groups. ...
 • Based on global expert opinion. ...
 • Developed through a multi-stakeholder process. ...
 • Based on a consensus.

What is usability a characterization based on ISO 9241-11 and ISO IEC 25010? ›

A Characterization based on ISO 9241-11 and ISO/IEC 25010. According to Brooke [1] "Usability does not exist in any absolute sense; it can only be defined with reference to particular contexts." That is, one cannot speak of usability without specifying what that particular usability is characterized by.

What is user experience ISO? ›

The term user experience is defined in ISO 9241 – 210. According to this, user experience describes „A person's perceptions and responses that result from the use and/or anticipated use of a product, system or service.”

What are the four types of usability? ›

Four key types of usability tests are known as: Explorative, Comparative, Assessment, and Validation:
 • Explorative Usability Testing. ...
 • Comparative Usability Testing. ...
 • Assessment Usability Testing. ...
 • Validation Usability Testing.

Videos

1. ISO 20022: standard of the future
(Payments Canada)
2. Usability Lab Overview
(COCIS Media & Tech Lab)
3. Webinar about the “Certified Professional for Usability and User Experience” CPUX
(iSQI Group)
4. How to Simplify Your Compliance with the New ISO 13485:2016
(MedicalMarcom)
5. DEKRA Webinar IEC 60601
(DEKRA Nederland)
6. ISO 13486 quality systems: Introduction and Setting it up
(NSW Active MedTech Community)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated: 02/22/2023

Views: 6409

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.